Wanneer uw kind naar school gaat, heeft u te maken met enkele kosten. Het gaat daarbij om de vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage voor de tussenschoolse opvang en het schoolreisje/schoolkamp. Hieronder staat een korte toelichting op de verschillende kosten.
 
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor diverse zaken die niet door het ministerie vergoed worden, zoals bijvoorbeeld het vieren van Sinterklaas, Kerst, excursies en het eindfeest. Het gaat dus om gezellige en zinnige zaken die alle kinderen ten goede komen. Uw bijdrage is vrijwillig, maar eigenlijk ook onmisbaar om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren.
Het geld wordt beheerd door de ouderraad. Zij maakt in overleg met de schoolleiding een begroting. Op de website vindt u een overzicht van de uitgaven onder het item ‘Ouderraad’. Wanneer u daar vragen over heeft, kunt u bij de directie terecht.
 
Voor dit schooljaar is de vastgestelde bijdrage voor alle PCBO scholen als volgt:
1 kind op school:                                    €   32,00
2 kinderen op school:                            €   57,50
3 kinderen op school:                            €   82,50
4 kinderen op school:                            € 108,00 

Tussenschoolse opvang
Leerlingen op de Julianaschool lunchen op school. Aansluitend aan de lunch spelen de leerlingen een half uur buiten. Tijdens dit half uur hebben de betreffende leerkrachten hun lunchpauze. Ondertussen wordt het buitenspelen begeleid door pedagogisch medewerkers van De Speelbrug. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden deels vergoed uit uw bijdragen.
 
De kosten bedragen € 50,- per kind voor het hele schooljaar. Wanneer u er zelf voor kiest om uw kind thuis te laten lunchen, bent u deze bijdrage niet verschuldigd.
 
Schoolreis & schoolkamp
Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 vindt in juni plaats en kost ca. € 25,-.
Het schoolkamp van groep 8 is in mei en kost ca. € 85,-.
 
Aan het begin van elke schooljaar ontvangt u als ouder informatie over de ouderbijdrage en tussenschoolse opvang en een betaallink. Informatie over de bestemming en kosten van het schoolreisje/schoolkamp wordt zo’n twee maanden voor vertrek apart verstuurd.

Wanneer u vrijwillige bijdragen niet kunt of wilt betalen, heeft dit nooit invloed op uw kind. Deze kan te allen tijde aan elke activiteit deelnemen. Het is fijn als u in een dergelijk geval met de directie hierover in gesprek gaat.